Střední průmyslová škola Hranice, Studentská, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice, Studentská, Hranice

sídlo: Hranice, 75301, Studentská 1384/

Koordinátor věcných aktivit

Garant workshopů

Vedoucí volnočasových aktivit

Garant aktivit na ZŠ

Spolupracující střední školy

  • Střední škola řezbářská

Spolupracující základní školy

  • Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace
  • Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace
  • Základní škola Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
  • Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace

Ukázky aktivit

aktivita-16

Workshop práce "Umíme to s kovem" na SPŠ Hranice umožní žákům spolupracujících základních škol využít k opracování kovových nebo plastových materiálů kromě ručního nářadí především mechanizované nástroje a elektrické nářadí. Dále menší stroje a různé výrobní přípravky. Žáci i žákyně pracují na konkrétním výrobku, kterým je velký kovový obouvák, jež si po povrchové úpravě komaxitem účastníci odnáší domů, pokud základní škola nezvolí jinou nabízenou variantu workshopu. Touto formou se žáci nejen seznámí s tím, že strojařina není žádná dřina, ale že moderní práci Strojních mechaniků, Obráběčů kovů, řemeslníků v oblasti instalatérství nebo Mechaniků číslicově řízených strojů převzaly konvenční stroje s prvky automatizace a robotizace včetně CNC strojů řízených počítači.

aktivita-21

Workshop práce "Hrajeme si se dřevem" na SPŠ Hranice přiblíží žákům spolupracujících základních škol možnosti opracování dřeva nejenom ručním a elektrickým nářadím, pomocí vhodných přípravků, ale i menších strojů a zařízení. Žáci i žákyně pracují vždy na konkrétním výrobku nebo několika výrobcích, které si odnesou jako výsledek své práce. Drobné výrobky jsou většinou tematicky laděné k blížícím se svátkům - Vánoce nebo Velikonoce a učí žáky pracovat i s jednoduchými technickými výkresy. Účastníci se seznámí se skutečností, že práce se dřevem není fyzicky náročná, je tvořivá, a že dřevo je přírodním materiálem, který "dýchá", má svoji krásu a všestranné využití. Při obrábění dřeva je dnes v průmyslu stále více používána počítači řízená technika a robotizace. Ruční práce je tedy omezována, ale přispívá k pochopení vlastností dřeva při jeho obrábění i užívání.

aktivita-63

Projektový den "Chemie se nebojíme" na SPŠ Hranice umožní žákům spolupracujících základních škol, aby si prakticky vyzkoušeli jednodušší chemické pokusy tzv. "na vlastní kůži" a aby tím získali k chemii, jakožto vědní disciplíně, lepší vztah. Cílem ale také je, aby si zachovali nebo vybudovali k chemických látkám určitý respekt, což v nich má vyvolat i řada ukázkových pokusů, které jim předvedou žáci oboru vzdělání Aplikovaná chemie. To všechno pak v chemických laboratořích při dodržení přísných pravidel pro bezpečnost a ochranu zdraví vč. požárních ochrany. Chemický průmysl neustále rozvíjí, a tudíž potřebuje především pracovníky, kteří jsou odborně zdatní ve své kvalifikaci.

aktivita-64

Projektový den "Zkoumáme technické materiály" na SPŠ Hranice přiblíží žákům spolupracujících základních škol širokou oblast materiálů zahrnujících aplikačně také chemii, fyziku, stavebnictví, dřevařství i nábytkářství, přičemž se prakticky seznámí s jejich vlastnostmi a možnostmi jejich měření nebo stanovení. "Na vlastní kůži" mohou žáci realizovat, s vedením učitele a žáků oboru vzdělání Stavební materiály, některou ze zkoušek. V učebně kreslení a programování jsou formou ukázky seznámeni s tím, jak je možné kreslit výrobky a programovat jejich výrobu pomocí počítačově řízené frézky na dřevo, která ovšem stejně tak obrobí plast, kov nebo další materiály. Inovace technických a především stavebních materiálů vyžaduje totiž modernizaci jejich výroby, zkoušení, prodeje, ale také posuzování celých konstrukcí. 

aktivita-65

Projektový den "Jak to vidí roboti" na SPŠ Hranice zavede žáky spolupracujících základních škol do "hračkárny" automatizace a robotizace, kde si nejprve vyzkouší naprogramovat mikrobit na počítači. V návaznosti na to si žáci prakticky mohou sestavit různé druhy robotů ze stavebnice Lego nebo z předchystaných komponentů, přičemž uvidí, jak tyto se komponenty mohou např. tisknout na 3D tiskárně nebo vyrobit na programovatelné malé dvouosé frézce. Robot může být ovládán bez zdroje třeba jen obyčejnou pastí na myš, nebo po přidání zdroje se může pohybovat po předepsané dráze jakožto sledovač čáry. Robotizace se rozšiřuje postupně do všech výrobních oborů a dokáže nahradit především tu nejtěžší práci člověka.

aktivita-66

Projektový den "Hasiči jsou všestranní" na SPŠ Hranice seznámí žáky spolupracujících základních škol s využitím požárních prostředků zařazených do výjezdové "flotily" cisternové automobilové stříkačky T 815, mikrobusu VW se skříňovým přívěsem a doprovodného vozidla Š Octavia combi. Formou ukázek žáci shlédnou stříhání vozidla při autonehodě, likvidaci chemické havárie, likvidaci různých požárů a první zdravotnickou záchranářskou pomoc, které předvedou žáci oboru vzdělání Požární ochrana. Prakticky si mohou vyzkoušet použití různých druhů hasících přístrojů, úkony při první pomoci a také směrování hasebního paprsku vody. Také záchranářská a hasičská technika se rychle modernizuje, markantně v oblasti výraznějšího využívání prostředků informačních a komunikačních technologií. Den může probíhat na cvičišti SPŠ Hranice nebo přímo v prostrorách škol formou cvičného výjezdu.

aktivita-69

"Soutěž manuálních a počítačových dovedností" žáků základních škol na SPŠ Hranice zúročí jednak dovednosti žáků získané na základních školách, ale také na workshopech práce a v projektových dnech SPŠ Hranice. Jednotlivé základní školy soutěží v týmech, výsledek je závislý nejen na zručných žácích ve školních dílnách, ale také na dovednostech a digitální gramotnosti dalších žáků na počítačích. Vyhodnoceny jsou také obě samostatné disciplíny individuálně pro jednotlivé žáky. Součástí soutěže bývá často také workshop, na kterém se žáci dozvědí něco nového z oblasti informačních a komunikačních technologií, automatizace a robotizace, čímž se zvýší jejich digitální gramotnost.  

aktivita-70

Soutěž "Hranické robotování" pro žáky základních škol na SPŠ Hranice umožní těmto žákům ZŠ zúročit výsledky svých volnočasových aktivit zaměřených na praktickou robotiku a automatizaci, při nichž si staví roboty z různých komponentů a stavebnic popř. s různými pohony. Kromě sledovačů čar - stavěných robotů, nebo z lega popř. jiné stavebnice skládaných robotů, se soutěží také třeba v kategorii "myšohryzů" s pohonem na pružinku z pasti na myš. Kritériem je pak čas ujetí předepsané dráhy popř. ujetá vzdálenost. Žáci si určitě procvičí nejen svoji šikovnost, ale také řadu dalších dovedností a využijí hodně vědomostí i zkušeností mnohdy nad rámec učiva základní školy. Patronát nad touto soutěží má dlouhodobě pan starosta města Hranice, o jehož pohár se v hlavní kategorii bojuje. Robotika je jedním z fenoménů doby, proto je o soutěž také velký zájem.

aktivita-71

Celostátní soutěž "Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR" na SPŠ Hranice pro žáky základních škol regionu je zařazena do celostátní soutěže pořádané v rámci Sektorové dohody pro chemii pod názvem Dorost pro chemický průmysl, na které se podílí firmy v celé České republice se středními školami chemického zaměření. Základní kola probíhají na základních školách v hodinách chemie, nejlepší 3 žáci dané ZŠ postupují na regionální kola, mj. k nám, kde nejlepších 10 potom postupuje do praktické části regionálního kola a 3 nejlepší po součtu obou obou částí regionálního kola pak postupuje do celostátního kola, které zastřešuje Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice. Naše regionální kolo odborné zastřešuje a finančně podporuje především firma PRECHEZA Přerov. Chemie je všude kolem nás a potřebuje odborníky do všech výrob i laboratoří.

aktivita-129

V zájmovém kroužku "Experimentujeme v praxi" na spolupracující základní škole ZŠ a MŠ Struhlovsko Hranice se žáci seznamují s jevy z fyziky, chemie a přírodopisu pomocí praktických pokusů nebo různých výrobků. Dále se věnují ovládání Ozobotů a sestavování elektrických obvodů. Při pokusech používáme běžně dostupné materiály a suroviny. Případné vytvořené výrobky si žáci odnášejí domů. Tato volnočasová aktivita polytechnického charakteru rozvíjí nejen dovednosti žáků, ale také jejich vědomosti, což směřuje k jejich přípravě na očekávaný i probíhající rapidní rozvoj technologií.

aktivita-130

V zájmovém kroužku "Malí badatelé" na spolupracující základní škole ZŠ a MŠ Struhlovsko Hranice se děti seznamují s přírodními zákonitostmi i chemickými reakcemi některých látek. Učí se, že je potřeba dodržovat správné postupy i předepsaná množství látek. Používáme chemické látky, které nejsou pro žáky nebezpečné. Efektní pokusy děti rády opakují. Tato volnočasová aktivita polytechnického charakteru rozvíjí nejen dovednosti žáků, ale také jejich vědomosti, což směřuje k jejich přípravě do rozvíjejícího se chemického průmyslu, přičemž žáci základní školy získávají lepší vztah k této potřebné odbornosti.

aktivita-131

V rámci zájmového kroužku "Řemesla" na spolupracující základní škole ZŠ a MŠ Struhlovsko Hranice si žáci rozvíjí kreativitu při vymýšlení vlastních návrhů a variant výrobků a především manuální zručnosti při samotné práci. Každý měsíc se věnujeme jednomu konkrétnímu řemeslu a žáci si ho prakticky vyzkouší a domů si odnášejí hotový výrobek. Věnujeme se košíkářství, pekařství, drhání, barvířství, výrobě svíček, ale i šití, tkaní, práci se dřevem, kůži a vlnou a vyráběli jsme i slaměné ošatky. Tato volnočasová aktivita polytechnického charakteru rozvíjí především dovednosti a šikovnost žáků, která je potřebná pro každé řemeslo v odborné praxi, čímž se směřuje k jejich přípravě na možné budoucí povolání a lepší vztah potřebný k těmto řemeslným odbornostem.

aktivita-132

V zájmovém kroužku "Vědecké pokusy" na spolupracující základní škole ZŠ a MŠ Struhlovsko Hranice zkoumáme nejen fyzikální jevy, které se dějí kolem nás - objemovou roztažnost látek, optické jevy, těžiště či vlastnosti vody nebo vzduchu. Také si procvičujeme svou manuální zručnost při výrobě jednoduchých pomůcek, např. k zobrazení hologramu nebo těžiště, či jemnou motoriku při sestavování jednoduchých strojů a zařízení ze stavebnice Merkur. Tato volnočasová aktivita polytechnického charakteru rozvíjí nejen dovednosti žáků, ale významně také jejich vědomosti, což směřuje k jejich přípravě do rozvíjejícího se průmyslu, především chemického, přičemž žáci základní školy získávají lepší vztah k této potřebné odbornosti, ale také vědě jako profesní disciplíně.

aktivita-133

Workshop "Práce se dřevem" na spolupracující střední škole SŠ řezbářské v Tovačově pro žáky spolupracující základní školy ZŠ Plumlov umožňuje vyzkoušet si práci se dřevem v dobře vybavených tovačovských dřevodílnách pod dozorem zkušených učitelů a žáků vyšších ročníků. Žáci základní školy si v rámci této aktivity vyrobí jednoduchý dřevěný výrobek, jako např. dřevěnou misku nebo podnos, a ten si odnesou domů. Před samotnou prací se žáci formou exkurze seznámí s dřevoobráběcími stroji vč. počítačově řízeného CNC, což je dnes v každé větší truhlářské dílně samozřejmost, na kterou musí být budoucí odborníci dobře připraveni.   

aktivita-134

V "Řezbářském zájmovém kroužku" na SŠ řezbářské v Tovačově mají možnost pracovat nejen žáci oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva se zaměřením na řezbářské práce, ale i žáci jiných oborů školy. Při této volnočasové aktivitě si žáci rozšiřují své dovednosti a zručnost při uměleckořemeslném zpracování materiálu a mají možnost vyzkoušet si něco nového. Účastníci se procvičují ve tvořivé práci se dřevem a potvrzují si, že dřevo je přírodním materiálem, který "dýchá" a má svoji krásu, kterou je možné ještě více vyzdvihnout. Také proto má své nezastupitelné místo v této oblasti rukodělná individuální práce, jejíž invenci nedokáží doposud plně nahradit žádné moderní stroje.

aktivita-135

V "Polytechnickém zájmovém kroužku" na spolupracující základní škole ZŠ Plumlov, náležící ke spolupracující SŠ řezbážské Tovačov, se žáci ZŠ seznamují s vlastnostmi nejrůznějších materiálů. Mezi nejčastěji používané materiály patří keramická hlína, sádra, sádrové obvazy, dřevo, drát, papír, lepenka, papírová drť, vlna, korálky apod. Během této volnočasové aktivity pracují pak s různými technikami a nástroji - odlévání keramických nádob ze sádrových forem, práce s válcovací stolicí, nejrůznější techniky úpravy povrchu keramických výrobků (engobování, glazování, patinování), drátkování, sádroryt, papier-maché, práce s tavící pistolí, ketlovacími kleštěmi, kladivem, dlátem, pilníkem, rašplí, pilou, smirkovým papírem apod. Tím se výzmamně zlepšují jejich dovednosti, především pak zručnost, ale také související vědomosti.

aktivita-139

"Zájmový kroužek technického myšlení a logiky" formou her pro žáky SŠ je provozován na SPŠ Hranice v rámci volnočasových aktivit spojených s činností na Domově mládeže, který je pod SPŠ Hranice přidružen. Ubytovaní žáci na domově mládeže, ale také další žáci školy, kteří zde ubytováni nejsou, mají k dispozici více než deset moderních deskových her, jež jsou zaměřeny na rozvoj logiky, představivosti, prostorové orientace, strategického a technického myšlení, slovní zásoby apod. Tyto hry mají možnost si žáci také kdykoliv vypůjčit od příslušných vychovatelek anebo si je zahrát při pravidelných schůzkách. Deskové hry jsou rovněž využívány i při větších školních akcích, jako jsou sportovní, lyžařské, adaptační a jiné kurzy a aktivity.

aktivita-150

Žáci se v kroužku Mikroprocesorové techniky a programování zabývají prací s mikroprocesory a jejich aplikacemi v automatizační technice. Pracují zejména s mikroprocesorovými deskami Arduino a BBC micro:bit, které využívají k řízení modelů, robotů a vytváření simulací jednoduchých průmyslových procesů. Kromě toho programují v jazyce Python a staví roboty z robotických stavebnic LEGO a VEX.