Krajské centrum podpory nadání

Kdo jsme a čím se zabýváme

Krajské centrum podpory nadání v polytechnickém vzdělávání (KCPN) je krajský metodický orgán, ustanoven v rámci projektu IKAP, který se zabývá podporou pedagogických pracovníků odborných střeních škol. Podporujeme zejména práci s „talentovanými“, šikovnými žáky, nebo žáky se zájmem o obor.

Kolektiv interních spolupracovníků KCPN se skládá z krajského metodika podpory nadání, metodika nadání – garanta podpory nadaných žáků, metodika nadání – garanta podpory pedagogů, metodika nadání – konzultanta k podpoře pedagogů a pozice koordinátora - mentora nadaných žáků (žák se zkušeností v programech podpory nadání v ČR i v zahraničí). Všechny pozice jsou obsazeny odborníky, kteří se dlouhodobě angažují v oblasti podpory výjimečně nadaných žáků jak z hlediska organizačního, tak z teoretického. Úzký kolektiv KCPN garantuje transfer moderní teorie i praxe z oblasti nadání do škol, podporuje síťování škol v rámci přenosu dobré praxe a bude garantovat napojení na stávající celostátní systém podpory nadání, stávající krajskou síť podpory nadání při NIDV (úzká spolupráce s koordinátorem podpory nadání u krajské pobočky NIDV) a napojení na další politiky a strategie kraje i ČR.

Dalšími důležitými členy KCPN jsou pak pedagogičtí pracovníci (metodici-konzultanti) z 15 Krajských metodických kabinetů, kteří svou odborností garantují přenos metodiky práce s nadanými a jejich identifikace přímo do polytechnicky orientovaných škol. Budou proškolováni v obecných seminářích podpory nadání a dále ve zvláštních seminářích oborových. Jejich následné vlastní aktivity na jejich školách budou konzultovány s KCPN a bude jim tímto centrem poskytována podpora, rada i pomoc s realizací a vyhodnocením.

Při KCPN bude navíc vytvořen tým externích expertů - lidé pohybující se v oblasti podpory nadání, kteří plní roli konzultační, připravují semináře, zapojují se do konkrétních programů. Bude se jednat o experty z Talentcentra NIDV Praha, z Talentpointů v ČR, experty podpory nadání z českých univerzit i středních škol (příklady dobré praxe), experty z pracovního trhu i experty podpory nadání ze zahraničí. Budou osloveni zejména z důvodu vyhledávání moderních poznatků, projektů a přístupů v podpoře nadání aplikovatelné na činnost KCPN. Školní metodik - konzultant bude realizátorem některých programů na své škole, bude spoluvytvářet i programy s přesahem školy. V rámci síťování škol pak budou oslovování pedagogové ze spolupracujících SŠ a ZŠ, kteří mají zájem o oblast podpory nadání v polytechnickém zaměření, budou jim nabízeny možnosti vzdělávání a příležitosti ke sdílení dobré praxe v oblasti podpory nadání.

Realizací aktivit KCPN dojde ke sdílení dobré praxe mezi zainteresovanými školami, k zapojení pedagogů do aktivit na jiných než vlastních školách, k vytváření atraktivního obrazu polytechnického vzdělávání, k propagaci a rozšiřování nabídky příležitostí, k vytváření motivačního prostředí pro žáky. Budou zvýšeny kompetence pedagogů v diagnostice nadaných, budou identifikovány potřeby nadaných, jejich problémy a navržena řešení ve vazbě na stávající Krajskou síť podpory nadání Olomouckého kraje.

Mgr.Vladimír Vaněk, Ph.D., Krajský metodik - vedoucí KCPN

 

Doporučené weby zabývající se práci s nadanými dětmi:

Členové