O projektu

O projektu

Olomoucký kraj ve spolupráci s generálním partnerem Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, realizuje projekt implementace Krajského akčního plánu s názvem

„Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“

Termín realizace od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2020.

Realizací projektu by mělo být dosaženo zvýšení zájmu žáků škol o polytechnické vzdělávání v Olomouckém kraji. Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol.

Cílem projektu je naplnění vybraných priorit nejvyšší důležitosti z Krajského akčního plánu  (KAP č.  1) vytvořením 14 Krajských Center kolegiální podpory, jejichž součástí budou krajské metodické kabinety, které budou realizovat činnosti v oblastech:

 • Podpora rozvoje přenositelných dovedností, které umožňují flexibilitu a snadnou adaptaci na měnící se sociální, ekonomické a environmentální podmínky.
 • Snižování nerovností ve vzdělávání.
 • Zvýšení kvality vzdělávání a zlepšování pedagogických dovedností učitelů v kraji.
 • Podpora polytechnického vzdělávání (dále PVT) v rámci neformálního vzdělávání.
 • Podpora kariérového poradenství směrem k PVT.
 • Podpora budování partnerství v PVT, spolupráce škola zaměstnavatelů v oblasti PVT.
 • Podpora modernizace vybavení škol pro PVT a s tím související IT podporou.
 • Podpora matematické gramotnosti na školách s polytechnickým zaměřením.
 • Alespoň 35 % škol v kraji bude realizovat nějakou formu spolupráce se zaměstnavateli na minimálně základní úrovni.
 • Podpora rozvoje kariérového poradenství směrem k odbornému vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli.
 • Podpora modernizace vybavení odborných škol a s tím související IT podporou.
 • Rozšíření ICT vybavení škol a školských zařízení a konektivity v oblasti strukturované kabeláže i bezdrátových sítí.
 • Podpora rozvoje digitální gramotnosti žáků a studentů.
 • Podpora modernizace vybavení škol výpočetní technikou.
 • Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitální gramotnosti.
 • Podpora činnosti Centra celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK).
 • Podpora výuky matematiky ve vazbě na přípravu pro profesní i občanský život.
 • Podporovat další vzdělávání pedagogů ve vazbě na výuku k rozvoji matematické a finanční gramotnosti.
 • Podpora výuky čtenářské gramotnosti jako nutné podmínky pro úspěšnou práci s odbornými texty.
 • Podporovat metodicky a finančně všechny typy zájmového odborného vzdělávání včetně vytváření nových soutěží a síťování škol a zaměstnavatelů. Podporovat rozvoj středisek technické zájmové činnosti, zejména na školách.

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány?

Zřízení center kolegiální podpory bude představovat posun v oblasti polytechnického vzdělávání jak pro jednotlivé zapojené školy (ZŠ, SŠ a VOŠ), tak pro rozvoj celého Olomouckého kraje. Dojde
k síťování škol, nejenom středních, ale i škol základních. Dojde k vytvoření doposud chybějících odborných metodických kabinetů, které jsou potřebné pro další rozvoj polytechnického vzdělávání
v kraji. Dojde k navázání efektivní spolupráce/síťování mezi zapojenými školami. CKP bude spolupracovat v rámci OK i na rozvoji gramotností a podporovat nadané žáky a aplikované pohybové aktivity.

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění spolupráce pedagogů SŠ i ZŠ, předávání a sdílení zkušeností v gramotnostech, včetně zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání, s výhledem na kvalitní uplatnění absolventů na trhu práce.

Pro pedagogické pracovníky bude výstup představovat zkvalitnění jejich výukových metod a zvýšení odborné kvalifikace díky odbornému zaškolení v práci s nejnovějšími technologiemi a zařízeními odborných učeben, laboratoří a dalších odborných pracovišť. Žáci základních škol budou proaktivně motivováni ke směřování budoucího zaměření studia v přírodovědeckých a technických oborech prostřednictvím úzké spolupráce s odborně zaměřenými SŠ v oblasti volnočasových aktivit, ale i
v rámci povinné výuky. A v neposlední řadě díky zavedení metodické podpory pro rozvoj aplikovaných pohybových aktivit dojde k harmonickému rozvoji žáků jak po stránce duševní, tak fyzické.