Regionální centrum APA

Regionální centrum APA IKAP Olomoucký kraj

Činnost Regionálního centra (RC) Aplikovaných pohybových aktivit (APA) v projektu Implementace krajského akčního plánu (IKAP) Olomoucký kraj je úzce propojena spoluprací s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a Speciálně pedagogickým centrem (SPC) Olomouc. Za podpory Školského odboru Olomouckého kraje, rozšiřuje odbornost pedagogických pracovníků a nabídku odborných intervencí v oblasti školních i mimoškolních pohybových aktivit v procesu inkluzivního vzdělávání. 

Čím se zabýváme:

 • Poskytujeme vzdělávání a podporu pedagogickým pracovníkům, jak pracovat s dítětem, žákem, studentem se smyslovým, tělesným, mentálním postižením a zdravotním oslabením, nemocí i sociálním znevýhodněním (dále již SVP).
 • Tvorbou a aplikací Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pro aktivní zapojení do tělesné výchovy, dle individuálních schopností.
 • Spolupracujeme s pedagogy, doporučujeme jak pracovat s modifikacemi, přizpůsobením v prováděných pohybových aktivitách a realizaci IVP.
 • Podporujeme zákonné zástupce při zajištění mimoškolních pohybových aktivit, pořádáme pro ně setkání s odborníky v daných oblastech a s rodinami dětí s podobnými problémy.
 • Zapůjčujeme kompenzační pomůcky pro školní, volnočasové i sportovní pohybové aktivity.
 • Poskytujeme kontakty na odborníky v oblasti plavání, lyžování, rehabilitace apod. 

Cílem je podpořit žáky se SVP při zapojení do všech pohybových aktivit realizovaných školami a školskými institucemi.

Pro dosažení tohoto cíle jsou klíčové následující úkoly:

 • Snížit počty dětí, žáků a studentů aktivně se nezapojujících a uvolňovaných z tělesné výchovy (TV) a pohybových aktivit zákonnými zástupci.
 • Podpořit děti, žáky a studenty ve společném vzdělávání v oblasti školní tělesné výchovy a pohybových aktivit.
 • Zvýšit možnost a kvalitu jejich aktivního zapojení do běžného života.
 • Veškerá podpora bude aplikována v souladu s RVP, ŠVP a Metodickými plány pro danou oblast, doporučením poradenských orgánů, s lékařskými diagnosami a požadavky zákonných zástupců. 
 • Poskytneme podporu vedoucí k prohloubení kompetencí pedagogických a poradenských pracovníků pracujících v oblasti pohybových aktivit s dětmi, žáky i studenty se SVP ze školských i mimoškolních organizací.
 • Součástí podpory bude monitoring a odstraňování bariér, které formu požadovaného Inkluzivního i Integračního vzdělávání v současnosti negativně ovlivňují.
 • Vytvoříme Centra kolegiální podpory na území Olomouckého kraje, která budou místy setkávání pedagogů ze spádové oblasti, na kterých bude docházet formou seminářů ke sdílení informací k dané problematice.
 • V průběhu roku 2x svoláme celo-regionální seminář, kde se budou sdílet poznatky a řešit překážky v naplňování dané problematiky (pedagogové, asistenti a odborníci z oblasti lékařství, psychologie, sociologie atd.).
 • Bude vytvořena síť odborníků z oblastí vztahujících se k problematice Společného, Integračního vzdělávání, kteří se budou účastnit seminářů realizovaných RC APA IKAP (zástupci SPC, PPP, Školského odboru, pediatr, ortoped, psycholog i psychiatr, atd.).
 • Přímou intervenci v terénu budou poskytovat konzultanti APA, kteří budou provádět monitoring a následné řešení problémů.
 • Vzhledem k četnosti Školských zařízení v Regionu Olomouc je doporučeno pět Krajských konzultantů a Krajský metodik, který bude veškerou jejich činnost řídit a koordinovat ve spolupráci se Školskými odbory, Centrem uznávání a celoživotního učení (CUOK), Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), Speciálně pedagogickým centrem (SPC) a Centrem APA FTK UP Olomouc.

K naplnění daných cílů je potřeba maximální spolupráce a vzájemná podpora všech zúčastněných stran.

Oblasti přizpůsobených pohybových aktivit:

 • PA = pohybové aktivity (celá suma pohybových aktivit).
 • APA = aplikované pohybové aktivity (pohybové aktivity přizpůsobené schopnostem, zdravotnímu stavu, fyzické i psychické kondici).
 • ATV = aplikovaná tělesná výchova (specializovaná součást přizpůsobených pohybových aktivit v tělesné výchově). 

Zavedením metodické podpory pro rozvoj aplikovaných pohybových aktivit v oblasti povinného vzdělávání i volnočasových aktivit dojde k harmonickému rozvoji dětí, žáků a studentů v oblastech socializace, fyzické a psychické kondice! 

PhDr. Martin Lajza Krajský metodik – vedoucí Regionálního centra APA


E-learningová forma vzdělávání pro pedagogy

Metodické karty 

Nabídka služeb aneb Co lze čekat od konzultantů APA

Příklady dobré praxe

Příklady IVP do TV

Základní legislativa k inkluzivní TV

APA osvětové inkluzivní programy na školách

Sportovně-kompenzační pomůcky pro TV

Diagnostika pro inkluzivní TV

Vozíčkáři Ostrava

Magazín pro vozíčkáře

Magazín VOZKA

Příklady dobré praxe - Přenos informací se seminářů do praxe 

 

Příklad dobré praxe - Zapojení do pohybových aktivit ve volném čase

 

Příklad dobré praxe - Komplexní spolupráce školy pro inkluzivní TV 

 

Příklad dobré praxe - Žák se SVP na lyžařském kurzu

Členové