Tři dny s RC APA o rozvoji pohybové gramotnosti

Ve dnech 25. – 27. 8.2020 na Střední škole polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc se   pod  názvem „Děti, žáci a studenti v současné inkluzivní školní tělesné výchově, školních i  mimoškolních pohybových aktivitách“ (teorie a praxe) konaly vzdělávací semináře zaměřené na  podporu pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje pohybové gramotnosti a aktivního zapojení všech dětí, žáků a studentů do školních i mimoškolních pohybových aktivit. Semináře primárně určeny pro pedagogy z mateřských, základních a středních škol Olomouckého kraje byly realizovány týmem z RC APA ve složení PhDr. Martin Lajza, Mgr. Ladislav Baloun, Ph.D., Mgr. Eliška Vodáková, Mgr. Markéta Hajduková, odbornými lektory Mgr. Miladou Sovadinovou, psycholožkou, vedoucí SPC Olomouc, Mgr. Ivou Machovou, Ph.D. a Mgr. Janem Bělkou Ph.D., z Katedry sportu FTK UP Olomouc, mjr. Mgr. Janem Grmolenským, Policie ČR, Bc. Davidem Pokorným z AC Baluo FTK UP Olomouc, Mgr. Ladislavem Balounem, Ph.D. z Katedry APA FTK UP Olomouc, odborným konzultantem APA, Mgr. Ondřejem Ješinou, Ph.D., zástupcem vedoucího Katedry APA FTK UP Olomouc, vedoucím Centra APA při FTK UP Olomouc.

Každý ze tří dnů byl zahájen teoretickým tématem Problematika zapojení žáků se SVP do   výuky pod vedením odborné lektorky Mgr. Milady Sovadinové. Speciální pedagogické centrum (SPC) a Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) jsou nedílnou součástí spolupráce s RC APA v projektu IKAP Olomouckého kraje a společně poskytují podporu v oblasti aktivního zapojení dětí, žáků a studentů do pohybových aktivit, odborné poradenství v oblasti tvorby a realizace Individuálního vzdělávacího plánu (IVP).

První den, seminář zaměřený na předškolní vzdělávání zahájila teoretickou část Mgr. Milada Sovadinová a následnou praktickou část zahájila odborná lektorka Mgr. Iva Machová, Ph.D., která své téma věnovala rozvoji základní pohybové gramotnosti a atletice. Praktickým ukázkám využití psychomotorických aktivit a her v předškolním vzdělávání se věnoval Mgr. Ladislav Baloun, Ph.D. V odpolední části semináře představil PhDr. Martin Lajza, vedoucí RC APA a krajský metodik APA v projektu IKAP Olomouckého kraje, možnosti využití drobných her a jejich postavení v rozvoji pohybové gramotnosti.

Druhý den, seminář zaměřený na oblast pohybových aktivit aplikovatelných v základním vzdělávání. Úvodní teoretickou část měla Mgr. Milada Sovadinová. Praktickou část zahájil odborný lektor Mgr. Jan Bělka, Ph.D. a zaměřil se na pohybové hry využitelné v hodinách tělesné výchovy. Část zaměřená na psychomotorické aktivity a úpolové hry proběhla pod odborným dohledem Mgr. Ladislava Balouna, Ph.D. Po obědové pauze se PhDr. Martin Lajza společně s ostatními členy RC APA realizátory akce věnoval síťovým hrám a   postavením her v pohybové gramotnosti a jejich modifikacím.

Závěrečný den v sérii seminářů byl zaměřený na pohybové aktivity aplikovatelné ve středním a odborném vzdělávání. S  problematikou zapojení studentů do inkluzivního vzdělávání opět vystoupila Mgr. Milada Sovadinová, která zmínila i sportovně kompenzační pomůcky, které lze získat na základě  podpůrných opatření. Inspirativní bylo rovněž téma odborného lektora Bc. Davida Pokorného věnované oblasti fitness a kondičnímu cvičení využitelnému k rozvoji pohybové gramotnosti v tělesné výchově daných věkových skupin. Mgr. Ladislav Baloun, Ph.D, odborný konzultant APA, judista se tentokrát zaměřil podrobně na oblast úpolů a úpolových her a jejich využití ve školní tělesné výchově. Závěr dopoledního programu proběhl v režii mjr. Mgr. Jana Grmolenského, který účastníky semináře seznámil se základy sebeobrany, jejími právními aspekty a  potvrdil, že základní prvky sebeobrany patří do   pohybové, kondiční a psychické přípravy člověka. Po přestávce čekala pedagogy poslední část semináře zaměřená na cílové hry vedená odborným lektorem Mgr. Ondřejem Ješinou, Ph.D. Tato často opomínaná oblast potvrdila pod   vedením odborného lektora svou neopominutelnou úlohu v rozvoji pohybové gramotnosti a  pozitivního emociálního prožitku u všech věkových kategorií rovněž jich fyzická a materiální nenáročnost umožňuje aktivně se zapojit takřka všem. Cílové hry by měli být aplikovány na všech úrovních předškolního a   školního vzdělávání. 

Společnou linku všech teoretických a praktických bloků semináře tvořila oblast inkluzivního vzdělávání a možné aktivní zapojení žáků se SVP do společných pohybových aktivit. Pedagogové byli seznámeni s možnými modifikacemi, sportovními a kompenzačními pomůckami, které jim mohou pomoci k lepšímu aktivnímu začlenění žáků se SVP do výuky. Na konci každého dne probíhala diskuze mezi účastníky seminářů, kde byly společně probírány zkušenosti, náměty a   nápady pro další výuku a spolupráci.

Semináře proběhly v příjemné tvůrčí atmosféře, kdy si jejich účastníci pod dohledem odborných lektorů mohli vyzkoušet prezentované aktivity, čehož všichni dle svých možností a   hlavně schopností využili.

 Celý realizační tým děkuje všem účastníkům za jejich aktivní zapojení se do aktivit a všem lektorům za jejich odborné pojetí, odvedení svých výstupů

Za RC APA Mgr. Ladislav Baloun Ph.D., Mgr. Eliška Vodáková, PhDr. Martin Lajza

Fotogalerie