Aplikované pohybové aktivity projektu Implementace krajského akčního plánu (IKAP) a Speciálně pedagogická centra (SPC) Olomouckého kraje jdou ruku v ruce

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají systematicky zajištěnou podporu po celou dobu docházky do vzdělávacích institucí – od mateřský škol, přes základní a až po střední školy. Nastavení této podpory ve školách je v kompetenci speciálně pedagogických center, o jejichž službu rodiče dítěte žádají.

Pracovníci SPC pak získají informace od rodiče, od školy, zpravidla se přijdou podívat do výuky, konzultují s učiteli, provedou vyšetření dítěte a doporučí škole, jak podmínky vzdělávání upravit, aby mohl daný žák prosperovat a rozvíjet svůj potenciál v co nejširším spektru dovedností. V Doporučení pro vzdělávání žáka pak SPC specifikuje, jaké metody je vhodné využít při výuce matematiky, češtiny a  v naukových předmětech. Na okraji zájmu ale zůstává tělesná výchova. Speciální pedagogové a  psychologové, kteří pedagogům poskytují metodickou podporu v naukových předmětech, většinou nemají dostatečný rozhled a zkušenosti s rozvojem dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v tělocviku. Potřeba odborníka, který je schopný tento nedostatek napravit, je více než potřebná.

Již několik let spolupracuje PPP a SPC Olomouckého kraje s Centrem aplikovaných pohybových aktivit FTK UP Olomouc, což je odborný tým pracovníků Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, v současné době tuto  činnost převzalo na základě jednání mezi Mgr. Lubomírem Schneiderem ředitelem PPP, SPC Olomouc, Mgr. Miroslavem Gajdůškem MBA vedoucím Odboru školství a mládeže Olomouckého kraje a Mgr. Ondřejem Ješinou Ph.D. předsedou Asociace aplikovaných pohybových aktivit České republiky, Regionální centrum APA v projektu IKAP Olomoucký kraj.

 V minulosti probíhala intenzivní spolupráce především s SPC v Mohelnici, které se specializovalo na podporu dětí s tělesným a kombinovaným postižením. Jelikož má centrum APA i všechna SPC stejný cíl, tedy rozvoj dítěte ve škole i při mimoškolních aktivitách, od září 2018 dostala tato ojedinělá kooperace systematickou podobu spoluprací s RC APA IKAP Olomoucký kraj a jeho Regionální konzultanti APA byli částečně zahrnuti do organizace činností PPP a SPC. 

Na všech pracovištích SPC v kraji se dnes mohou rodiče i pedagogové scházet s pracovníky APA a projednat, co by dané dítě či žák ve škole potřeboval s ohledem na jeho pohybový rozvoj, zapojení do tělesné výchovy, účasti na výletech nebo i lyžařských kurzech školy. Pracovnici APA škole pomáhají vytvořit individuální vzdělávací plán dítěte, při kterém vycházejí nejen z lékařských zpráv a doporučení SPC, ale i z vlastního vyšetření fyzioterapeutem. Pracovníci SPC pak s konzultantem proberou vhodné kompenzační pomůcky, které mohou vložit do daného Doporučení pro dítě, a tím zajistit, že škola zakoupí pomůcku, které dítě skutečně potřebuje. Tato péče se týká dětí od nejútlejšího věku, kdy dobře nastavené podmínky dítěte v mateřské škole, mohou napomoci jeho intenzivnímu rozvoji ve všech oblastech i v dalších letech školní docházky. 

Již po prvním roce intenzivní a systematické spolupráce speciálně pedagogických center s Regionálním centrem APA IKAP Olomouckého kraje je možné vidět mnoho pozitivních výsledků. Především se jedná o přesné zacílení podpory na děti, které jejich pomoc potřebují. Jedná se o žáky, kteří dříve nebo později během školní docházky zákonitě musí speciálně pedagogickým centrem projít, jelikož jejich vzdělávací potřeby si vyžadují značné úpravy podmínek ve škole – může se jednat o žáky s tělesným postižením, se závažnými zdravotními diagnózami, ale i mentálním postižením a poruchou autistického spektra. 

V SPC rodiče dostávají kontakt a základní informace o službách Regionálního centra APA. Mnoho z jejich dětí by totiž bez odborné podpory Regionálních konzultantů APA bylo zcela vyčleněno z tělesné výchovy a dalších aktivit, kterých se ostatní, intaktní, žáci běžně účastní. Je neblahou praxí, že velká část žáků s handicapem je osvobozena z tělocviku. Navzdory tomu, že pravidelný pohyb jim je neurology a dalšími odbornými lékaři doporučován.

 

18.6.2019

Mgr. Milada Sovadinová

Psycholog, vedoucí SPC Olomouckého kraje

Pedagogicko-psychologická poradna

a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje

17. listopadu 43, Olomouc

Tel: 585 235 246

Fotogalerie