Mluvím, mluvíš, mluvíme…… ?! Ale jak???

A právě to, jak mluvíme, jak komunikujeme s ostatními lidmi bylo tématem vzdělávacího semináře pro pedagogické pracovníky zapojené do projektu IKAP s názvem Rétorika v pedagogické praxi. 

Lektorkou tohoto prakticky zaměřeného semináře byla PhDr. Dagmar Cagášková. Semináře se zúčastnilo celkem 20 účastníků – pedagogických pracovníků, metodiků-konzultantů /členů KMK ČG/, pracovníků Knihovny města Olomouce , odborníků z praxe a také zástupci vedení projektu .

Seminář se uskutečnil 6. 11. 2019 v příjemném prostředí pobočky Knihovny města Olomouce na Jungmannově ulici  a byl velmi přínosný.  Byl prakticky zaměřený a účastníci se dozvěděli mnoho nového z historie rétoriky,  předmětu rétoriky, poučili se o rétorické sebereflexi, o technice řeči a zejména o přípravě a přednesu souvislého projevu.  Součástí semináře byla i různá praktická rétorická cvičení, nácvik  efektivního výdechu, nácvik čtení s řízeným dýcháním a také si  účastníci procvičili správnou artikulaci na cvičeních na zahřátí a rozmluvení. Pobavili se pro cvičení ve dvojicích a v opakování  různých jazykolamů. 

Velkou pozornost věnovala lektorka i nácviku různých argumentačních technik.  Účastnili si odnesli nové poznatky o verbální i neverbální komunikaci, o důležitosti mimiky, proxemiky, haptiky i posturologii a gestice, které jsou v práci učitele velmi důležité.

 

Fotogalerie