Podpora talentů i nadaných „bez papíru“ na odborných školách

V rámci realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje (IKAP) vzniklo Krajské centrum podpory nadání (KCPN). O jeho činnosti a cílech informuje Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D., vedoucí centra

Kdo jsou lidé v KCPN a čím se v centru zabýváte?

Jsme krajský metodický orgán pro oblast polytechnického vzdělávání, který se zabývá podporou pedagogických pracovníků středních odborných škol. Jedná se o zcela nový a jedinečný systém. Podporujeme zejména práci s „talentovanými“ žáky. V tomto případě budeme pod tímto pojmem chápat spíše šikovné žáky se zájmem o obor, u nichž nebylo nadání diagnostikováno. Tým pracovníků KCPN se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě angažují v oblasti podpory nadaných žáků. Konkrétně se jedná o krajského metodika podpory nadání, garanta podpory nadaných žáků, garanta podpory pedagogů, konzultanta k podpoře pedagogů a koordinátora - mentora nadaných žáků (žák se zkušeností v programech podpory nadání v ČR i v zahraničí). Úzký kolektiv KCPN zprostředkovává transfer moderní teorie i praxe z oblasti nadání do škol, podporuje síťování škol v rámci přenosu dobré praxe a garantuje napojení jak na stávající celostátní systém podpory nadání, tak na stávající krajskou síť podpory nadání při NIDV i napojení na další politiky a strategie kraje i ČR.

Jak jsou do činnosti KCPN zapojeni pedagogové z odborných škol?

Členy KCPN jsou vybraní erudovaní pedagogičtí pracovníci na pozici metodik-konzultant z 15 vybraných škol v kraji, kteří svou odborností garantují přenos metodiky práce s nadanými a jejich identifikaci v rámci těchto polytechnicky orientovaných škol. Jsou proškolováni v obecných seminářích podpory nadání a dále ve zvláštních seminářích oborových. Jejich následné vlastní aktivity na příslušných školách jsou konzultovány s KCPN a je jim tímto centrem poskytována podpora, rada i pomoc s realizací a vyhodnocením činnosti.

Zmínil jste spolupráci se stávajícími sítěmi pro podporu nadání. Jaká je konkrétní spolupráce s dalšími odborníky?

Při KCPN je tvořen tým externích expertů - lidí pohybující se v oblasti podpory nadání, kteří plní roli konzultační, připravují semináře, zapojují se do konkrétních programů KCPN. Spolupracujeme s experty z Talentcentra NIDV Praha, z Talentpointů v ČR, s experty podpory nadání z českých univerzit i středních škol (hledáme příklady dobré praxe), s experty z pracovního trhu i experty podpory nadání ze zahraničí. Oslovujeme je zejména z důvodu vyhledávání moderních poznatků, projektů a přístupů v podpoře nadání aplikovatelné na činnost centra.

V současnosti je do činnosti KCPN zapojeno 15 středních škol v kraji. Co ale ty ostatní?

Školní metodik-konzultant je potenciálním realizátorem vybraných programů na své škole, ale je připraven spoluvytvářet i programy s přesahem školy. V rámci síťování škol tak budou oslovování pedagogové z dalších SŠ a ZŠ, kteří mají zájem o oblast podpory nadání v polytechnickém zaměření, budou jim nabízeny možnosti vzdělávání a příležitosti ke sdílení dobré praxe.

Můžete přiblížit nějakou konkrétní akci pro představu?

Těch zajímavých akcí je celá řada. Jedná se o semináře odborníků, kteří se věnují práci s nadanými několik desítek let např. doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., PaedDr. Jiří Rozehnal. Jsou to ale i akce organizované přímo metodiky-konzultanty na školách. Vzhledem k široké oblasti polytechnického vzdělávání se můžeme pochlubit realizací soutěží nebo mimoškolních kroužků pro nejlepších žáky například v oblasti gastronomie, robotiky, strojírenství nebo chemie. Jako příklad uvedu velice úspěšný kroužek strojírenství na SOŠ a SOU strojírenské a stavební v Jeseníku pod vedením Ing. Ladislava Šušky, kde si žáci se zájmem o obor prohlubují své znalosti a dovednosti také tím, že vyrábějí učební pomůcky a modely pro své spolužáky. Jedná se především o různé řezy motorů, jejichž funkci a strukturu demonstrují přímo v teoretické části výuky. Rozvíjí se tak nejen jejich odborné znalosti, ale také schopnost prezentovat výsledky své práce.

Dále bych rád upozornil na proběhnuvší 2. ročník mezinárodní koktejlové soutěže juniorů HANÁCKÁ BARMAN SHOW v Prostějově, jejímž spoluorganizátorem byla Mgr. Dana Pyroltová z řad metodiků-konzultantů KCPN, či regionální soutěž CAD (27. 3. 2019 na SPŠS Olomouc). Dne 5. 3. 2019 se uskutečnil na ZŠ Česká Ves celodenní seminář Identifikace nadání v běžných třídách, který organizovalo KCPN ve spolupráci s Muzeem Jesenicka. Lektorovaly jej dvě dámy – Mgr. et Mgr. Michaela Rinková (NIDV) a Mgr. Dana Havlová (MENSA).

 

V čem vidíte největší přínos nově zřízeného KCPN?

Realizací aktivit KCPN dojde ke sdílení dobré praxe mezi zainteresovanými školami, k zapojení pedagogů do aktivit i na jiných než vlastních školách, k vytváření atraktivního obrazu polytechnického vzdělávání, k propagaci a rozšiřování nabídky příležitostí, k vytváření motivačního prostředí pro žáky. Budou zvýšeny kompetence pedagogů v diagnostice nadaných, budou identifikovány potřeby nadaných, jejich problémy a navržena řešení ve vazbě na stávající Krajskou síť podpory nadání Olomouckého kraje. KCPN tak plní v následujícím modelu funkci koordinátora.

Co Vás vedlo k tomu, že jste se ujal pozice krajského metodika pro podporu nadání?

Osobně to pro mne byla velká výzva. Podpoře nadání se věnuji od roku 2001. Vzhledem ke svému zaměření se zabývám především podporou matematického nadání u středoškoláků. V České republice existuje poměrně propracovaný systém subvence některých oblastí. Zdaleka nejrozsáhlejší síť tvoří sportovní kluby, dále pak umělecké kroužky a až daleko za nimi následují opatření pro podporu nadání v oblasti matematiky, fyziky, chemie, jazyků, atd. Ovšem síť podpory nadání v oblasti polytechnické je u nás něco unikátního, a myšlenku systematické práce s šikovnými žáky základních škol a středních odborných škol považuji za velice přínosnou. Stát u zrodu nového systému, který podporuje šikovné žáky, je podle mne krok správným směrem.

Ptala se RNDR. Bronislava Vláčilová, věcná manažerka projektu KAP

Fotogalerie