Pracovní setkání členů 15 krajských metodických kabinetů

Pracovní setkání se uskutečnilo 28. 1. 2019 v Technologické hale SŠP, Olomouc, Rooseveltova 79. Na programu jednání bylo zhodnocení uplynulého roku 2018 a informace o plánovaných aktivitách jednotlivých krajských metodických kabinetů /KMK/ na další - 3. monitorované období realizace projektu „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“, r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375.

Krajské metodické kabinety, jejichž členy jsou erudovaní pedagogové odborných ze SOŠ a experti ze zaměstnavatelské sféry, vytvoří centra odborné a metodické podpory pro SOŠ a pedagogy odborných předmětů v Olomouckém kraji s cílem zkvalitnění odborné výuky a zvýšení zájmu veřejnosti o technické vzdělávání.

KMK se již mají čím pochlubit. Zatímco v  prvním období realizace projektu probíhala setkání, při kterých se členové KMK vzájemně seznamovali, projednávala se organizace fungování kabinetu, jeho cíle a úkoly, v druhé polovině roku 2018 se již naplno rozběhla činnost KMK.

V roce 2018 KMK pro 3 gramotnosti (KMK pro čtenářskou gramotnost, KMK pro matematickou a finanční gramotnost, KMK pro digitální gramotnost) realizovaly 82 aktivit a 12 KMK pro odborné vzdělávání (Automobilní techniky, Strojírenství, Strojírenské mechaniky, Stavebnictví, Nábytkářství a dřevařství, Elektrotechniky, ICT, Aplikované chemie, Potravinářství a gastronomie, Zemědělství a chovatelství, Designu, propagace a reklamy, Bezpečnosti a ochrany osob a majetku) realizovaly 471 aktivit: pracovní jednání týmů, organizování seminářů, workshopů, diskusních panelů, sestavení odborných lektorských týmů, vyhledávání vytvořených vzdělávacích programů z OPVK vhodných do výuky, příklady dobré praxe, tvorba modelových výukových jednotek a další.

V letošním roce KMK budou realizovat další nové aktivity  - zaměří se na shromažďování informací o nově zaváděných formách a metodách výuky gramotností (matematická, digitální a čtenářská) a jejich uplatnění ve vzdělávání, členové odborných KMK ve spolupráci s odborníky z praxe a dalšími zástupci zaměstnavatelů budou vytvářet přehledy o aktuálních novinkách v příslušném oboru a inovačních trendech používaných technologií a jejich následné šíření do odborného vzdělávání škol. Dále budou KMK připravovat vhodná témata a scénáře pro natáčení webinářů a vzorových výukových jednotek a sestavovat přehled doporučené odborné literatury a e-knih. Nejpozději od března 2019 spustíme veřejnou prezentaci výstupů KMK na projektovém portálu.

T. Klimková

Fotogalerie