Velké setkání o zdraví, pohybu i poruchách pozornosti

Na půdě SŠ polytechnické, Rooseveltova 79 v Olomouci se už po několikáté konal seminář zaměřený na podporu pedagogů při zapojování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do pohybových programů. Jako vždy se organizátor Regionální centrum Aplikovaných pohybových aktivit (APA) v projektu Implementace krajského akčního plánu (IKAP)  Olomouckého kraje zaměřil na prezentaci různě orientovaných příspěvků.

 

Hosty semináře byli Mgr. Lubomír Shneider ředitel PPP a SPC Olomouckého kraje a Mgr. Milada Sovadinová, psycholožka, vedoucí SPC Olomouckého kraje. S těmito poradenskými institucemi Olomouckého kraje Centrum APA úzce spolupracuje při řešení problematiky Individuálních vzdělávacích plánů (IVP) ve školní tělesné výchově a pohybových aktivitách.

Mezi velmi inspirativní by bylo možné zařadit téma Mgr. Ivy Machové, Ph.D. (FTK UP Olomouc) věnované pohybové gramotnosti v atletice. Informativní a fyzioterapeuticky orientované bylo téma Mgr. Michaely Lehnertové (FTK UP Olomouc) zaměřené na zdravotní tělesná výchova, respektive téma správného dýchání. K zamyšlení a diskusi vybízela Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D. (FTK UP Olomouc) při své prezentaci problematiky žáků s poruchami pozornosti nejčastěji ve spojení s hyperaktivitou.

 

Celý seminář pak uzavřela svým příspěvkem Mgr. Daniela Zatloukalová, výchovná poradkyně na SŠ polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc, která na konkrétním příkladu školy prezentovala hlavní úkoly, které konkrétní poradenské zařízení ve vztahu k zapojení žáků do pohybových aktivit řeší. Semináře se účastnilo 50 pedagogů a jak už začíná být tradicí, nejedná se pouze a výhradně o učitele TV, ale i řídící pracovníky škol, třídní učitele, ale i asistenty pedagoga.

Dle vlastních slov účastnících se pedagogů nemusí vždy všichni být s prezentujícími lektory v názorové shodě, přesto tyto semináře dávají prostor pro vlastní zamyšlení a úvahy jak situace řešit na konkrétních školách. Některá témata jsou metodicky inspirativní, jiná spíše diskusní. Tato barevnost přístupů pak dává větší šanci, že se účastníci alespoň v jednom z témat najdou, souzní s ním a to dává větší šanci, že se mu budou v dalších týdnech a měsících věnovat. Neocenitelné pak může také být přímé sdílení zkušeností ze svého pracoviště s ostatními pedagogy.

 

Další velké setkání nás čeká až na jaře, ale i v průběhu právě začínajícího školního roku budou mít pedagogové možnost sdílení při pořádání jednotlivých setkání (CKP) zaměřených na aplikované pohybové aktivity, které se budou konat jednou za měsíc ve spádových oblastech Jeseník, Šumperk, Mohelnice, Prostějov, Přerov, Hranice a Olomouc. Rozpis seminářů na 10. – 12.2019 Vám bude zaslán pořadatelem.

 

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
| Katedra aplikovaných pohybových aktivit

třída Míru 117 | 771 11 Olomouc

zástupce vedoucího katedry aplikovaných pohybových aktivit

vedoucí Centra aplikovaných pohybových aktivit

předseda České asociace aplikovaných pohybových aktivit

Fotogalerie